Luve, kuin kirjutti karielazin kodih näh £uomen matkustaja Teodor Schvindt, kumbane oli tverin karielazin külissä v. 1882.

Karielazin taloßßa

Harvat ollah ne karielazet külät, kumbazissa ei ole taloloin ießßä nuorda lehtipuuda kaèvamaßßa. Kun nämä puut ollah korgiekßi kaèvannut, lieu karielan külä ßomakßi ßuorinnun.

Jogohizeßßa täüdeläzeßßä taloßßa, èemmuozeßßa, kumbane täh ßuat on ollut, toko on kakßi puolda: pertipuoli da tanhuopuoli. Endizellä aigua kaikki katokßet oldih ollella katettu. Nüt on pertipuoli lauvoilla katettu, vain tanhuon katokßet rigeneh ollah olgihizet.

Kun olemma talon pihalla, niin voiàemma kahta tietä piäßßä huonehih: sinàon oven kautti pordahie müöò dai tanhuon verejän kautti nouèemma sinàoh. Hebozet laèetamma, viemmä tanhuoh, ßivomma ßoimeh i jätämmä ne ßinne, a iàe kaàahamma ümbäri. £einät on luajittu hirèilöistä, vain ragoloista nägüü päivän valgie. £iämeßßä tanhuoßßa ßeiniä vaß on ßeizatettu liävä lambahilla varoin. Liävän kohaßßa on tanhuon toine peräverejä, kumbazeßta vejetäh tuahta pellolla da lambahie laßkietah pihalla.

Nouèemma tanhuon pordahie müöò matkalauvoilla. Matkalauvoilda voiàemma piäßßä sinàoh i toizuanne päin saruahinoilla. Tiäldä laßkietah heinät tanhuoh, ßiidä tiälä ßäilütetäh piharuadoh varoin kaikenmuozie azeida. Tiälä voit nähä olleßta varußettuo kananpeèuo. Saruahinoilda voit piäßßä tagapordahie müöò tagaverejillä. Tagapordahat on leviet i lujat, niidä müöò voit ajua hebozella heininke saruahinoilla.

Avuamma matkalauvvoin toizeßßa piäßßä olevan oven, harpuamma künnükßeldä sinàoh. Uglaßßa pertin ßeiniä vaß on kravatti. Lattiella ßeinän luona ßeizou vezipuine. Sinàoßßa on ainova pieni ikkunane. On nellä ovie i kahet pordahat. Oviloista piäèet aittah, pertih, tanhuoh i pihalla. Pordahie müöò noußßah aitan sinàon i pertin piällä. Tiälä ßäilütetäh tuohi, niini da pelvaß puàkat, naizin ruadovießßat.

Mänemmä pertih. Ovi on madala, pidäü kükistüü aßtuoœœa künnükßeßtä piäliàài. Heitämmä ßuapkan piäßtä, kolmiàài rissimmä ßiìmät i kumardelemma paraßßopeßßa olevilla Jumalazilla, ennen kuin ßanomma tervehüttä talon eläjillä. £iidä ßanomma: ”Tervehenägö elättä?” - ”Ka tervehenä! Kuinbua iàe?” - vaßßatah toko. ”Istuo, ristikanèa,” - ßanou izändä. £iidä, kuin olemma lauàalla istuoàennut, da pagina on alottuaàennun, izännät pannah samvuaran.

Tällä aigua voiàemma kaààuo pertin ßiämüßtiä. Ikkunua on kakßi oààaßeinäßßä i üksi külgißeinäßßä. £oppißeinäßßä harvah missä on üksi ikkuna. Kiigua, kumbane on oven da ßoppißeinän uglaßßa, on èenèe ßuurehune, kuin meilä vanhoissa taloloissa. Kiiguanßuu on ßoppeh päin, missä emännät emännöijäh.

Kiuguan luona oveh päin on levie i madala karèinlauda. Kun èen noßßetah avauduu pertinalußta ili karèina, kumbazeßßa pietäh juablokkoida da muuda einehtä. Karèinah piäßßäh pordahie müöten, èe on ühen levehüne, kuin perti, vain on pimie, konèa karèinlauda on ßalvattu. Karèinlauvalda noußßah kiuguanpiälüßßällä, kumbane on levie, lämmin i ßidä pietäh magaußijana. Kiuguanpiälüßßäldä noußßah vielä ülemmä palatilla, missä voit muata.

£opeßßa ßeizou madala ßkuappa, kumbazeßßa pietäh ßüömistä päiväkßi.£einällä riputah paìàazet. Paìàazilla pietäh aßteida: padazie, purdiloloida, maììazie, laudazie.

Oven luona on ßuuri puine ili korvo, ülähädä rippuu nuoralla käziaßtie, kumbazeßßa nagole on àistoida vettä käzih i ßiìmih varoin. Üìài külgi- da oààaßeiniä on leviet lauàat. Paraßßopeßßa lauàanießßä on stola,a èen luona skammi. £einäuglaßßa ülemmä lauààoida on Jumalakoda. Ülen keühänä pietäh ßidä taluo, kumbazeßßa ei oliœ paraßßopeßßa kolmie ßuurda Jumalua. Näidä kodi-jumalazie kumardelou karielane pertih tulduoh, noußtuoh huomnekßella, laßkieàissä illalla, ennen obiedua, harvah muiten.

Kiändi Ìudmila Gromova ßuomen kieleßtä
(kniigua müöò Matkamuistoja
Tverin karielaßta Theodor Schvindt)

Vaßtua küèümükßih:

Mütüttä kakßi puolda on karielazin koissa?
Kuin voit piäßßä huonehih?
Missä on ßeizatettu liävä?
Kunne voit piäßßä matkalauvoilda?
Midä ßäilütetäh saruahinoilla?
Midä on sinàoßßa?
Kunne piäèet sinàoßta?
Monigo ikkunua on taloßßa?
Kuin voit piäßßä karèinah?
Kunne voit noußßa karèinalauvalda?
Missä ollah palatit?
Missä ßeizou kiugua?
Missä pietäh aßteida?
Missä ollah käziaßtie i korvo?
Midä on paraßßopeßßa?
Missä pietäh Jumalazie?
Konèa karielazet kumarreldih Jumalua?

Avaimet

 

 
To back To top of theme To home Exit